Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các Stores Bảng Quản Lý Doanh Thu Stores

STT Link Stores Link Orders Link Setting Payments Link Setting Plugin Link Setting Tax Link Setting Shipping Status
1 beautysuppliers.org/beauty-health Orders_beautysuppliers.org/beauty-health VKE_Payment_beautysuppliers.org/beauty-health Plugins_beautysuppliers.org/beauty-health Tax_beautysuppliers.org/beauty-health Shipping_beautysuppliers.org/beauty-health
2 beautysuppliers.org/small-items Orders_beautysuppliers.org/small-items VKE_Payment_beautysuppliers.org/small-items Plugins_beautysuppliers.org/small-items Tax_beautysuppliers.org/small-items Shipping_beautysuppliers.org/small-items
3 beautysuppliers.org/small-itm Orders_beautysuppliers.org/small-itm VKE_Payment_beautysuppliers.org/small-itm Plugins_beautysuppliers.org/small-itm Tax_beautysuppliers.org/small-itm Shipping_beautysuppliers.org/small-itm

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :