Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các users đang có trên hệ thống Bảng users và trạng thái tài khoản

ID Tên Email Tài khoản Phân Quyền Gian Hàng Chỉnh sửa Xoá
2 Hoàng Việt Linh [email protected] HoangVietLinh12 seller
5 Nguyen Thi Thu Thảo [email protected] ThaoNguyenHP seller seniorrain.com,beautysuppliers.org,seniorrain.com.beauty,seniorrain.com.tools-accessories,seniorrain.com.hair-care,seniorrain.com.skin-care,seniorrain.com.makeup,seniorrain.com.personal-care,seniorrain.com.groceries,seniorrain.com.hair-care-products,seniorrain.com.makeup-products,seniorrain.com.personal-care-products,seniorrain.com.skin-care-products,seniorrain.com.sen-beauty,seniorrain.com.sens-beauty
7 [email protected] HaSteveNguyen ebayreger
8 Vũ Linh Tố [email protected] LinhTo ebayreger
9 Thuỳ Trang [email protected] ThuyTrang ebayreger
10 Bùi Thảo An [email protected] ThaoAn ebayreger
11 Cao Bình Dương [email protected] BinhDuong ebayreger
12 PHẠM THỊ DUYÊN [email protected] Duyen ebayreger
13 Trung [email protected] Trung ebayreger

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :