Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các Email Types Bảng Quản Lý thông tin email type

ID Nội dung Trường hợp Edit Remove
1 ask_guest_long_ship Gửi email cho khách khi thời gian ship bị chậm sau 7 ngày
2 Email_Cancel Email cancel tự động

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :