Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các DB đang có trên hệ thống Bảng DB

ID Store Name Hosting Port DB Name DB User DB Pass Xoá
1 totalhill.com.bbmun 51.79.96.113 33013 bbmun totalroot SEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
2 beautysuppliers.org.beauty-health 66.70.207.226 33013 beauty_health beautyroot TUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRj
3 beautysuppliers.org.small-itm 66.70.207.226 33014 clothing beautyroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
4 beautysuppliers.org.small-items 66.70.207.226 33015 smallitems beautyroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :