Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các DB đang có trên hệ thống Bảng DB

ID Store Name Hosting Port DB Name DB User DB Pass Xoá
1 beautysuppliers.org 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_db beautyroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
2 beautysuppliers.org.beauty-product 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_beauty-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
3 beautysuppliers.org.beauty-products 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_beauty-products beautyroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
4 beautysuppliers.org.cosmetic-product 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_cosmetic-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
5 beautysuppliers.org.makeup-product 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_makeup-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
6 beautysuppliers.org.cosmetic-products 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_cosmetic-products beautyroot WktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2
7 beautysuppliers.org.makeup-products 158.69.7.151 3306 beautysuppliers_makeup-products beautyroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRz
8 handcraftworks.net 178.32.46.212 3306 handcraftworks root WUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
9 handcraftworks.net.goods 37.59.211.228 3306 hand_goods handroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRh
10 handcraftworks.net.item 37.59.211.228 3306 hand_item handroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
11 handcraftworks.net.items 37.59.211.228 3306 hand_items handroot SEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRx
12 handcraftworks.net.products 37.59.211.228 3306 hand_products handroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRo
13 handcraftworks.net.show 37.59.211.228 3306 hand_show handroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR3
14 handcraftworks.net.view 37.59.211.228 3306 hand_view handroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
15 beautysuppliers.org.all-goods 158.69.7.137 3306 beauty_allgoods beautyroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
16 beautysuppliers.org.all-items 158.69.7.137 3306 beauty_allitems beautyroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR3
17 beautysuppliers.org.all-products 158.69.7.137 3306 beauty_allproducts beautyroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRt
18 beautysuppliers.org.all-item 158.69.7.137 3336 beauty_allitem beautyroot UktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
19 beautysuppliers.org.all-product 158.69.7.137 3336 beauty_allproduct beautyroot SEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
20 beautysuppliers.org.all-good 158.69.7.137 3336 beauty_allgood beautyroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRq
21 totalhill.com 54.39.154.58 3306 totalhill_db totalroot VEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRh
22 totalhill.com.all-goods 54.39.154.57 3306 totalhill_all-goods totalroot VEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRx
23 totalhill.com.all-items 54.39.154.57 3306 totalhill_all-items totalroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
24 totalhill.com.all-products 54.39.154.57 3306 totalhill_all-products totalroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
25 totalhill.com.goods 54.39.154.57 3306 totalhill_goods totalroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRq
26 totalhill.com.items 54.39.154.57 3306 totalhill_items totalroot U0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
27 totalhill.com.products 54.39.154.57 3306 totalhill_products totalroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
28 beautysuppliers.org.goods 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_goods beautyroot WktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
29 beautysuppliers.org.items 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_items beautyroot UEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
30 beautysuppliers.org.products 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_products beautyroot WUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
31 beautysuppliers.org.list-goods 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_list-goods beautyroot RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
32 beautysuppliers.org.list-items 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_list-items beautyroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRo
33 beautysuppliers.org.list-products 158.69.7.137 3306 beautysuppliers_list-products beautyroot RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
34 beautysuppliers.org.shop-goods 158.69.7.137 3366 beautysuppliers_shop-goods beautyroot QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
35 beautysuppliers.org.shop-items 158.69.7.137 3366 beautysuppliers_shop-items beautyroot R0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
36 beautysuppliers.org.shop-products 158.69.7.137 3366 beautysuppliers_shop-products beautyroot RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
37 totalhill.com.list-details 54.39.154.57 3366 totalhill_list-details totalroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2
38 totalhill.com.list-items 54.39.154.57 3366 totalhill_list-items totalroot QktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
39 totalhill.com.list-products 54.39.154.57 3366 totalhill_list-products totalroot UEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRt
40 totalhill.com.toy 54.39.154.57 3336 totalhill_toy totalroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
41 totalhill.com.toy-and-game 54.39.154.57 3336 totalhill_toy-game totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
42 beautysuppliers.org.store-goods 158.69.7.137 3376 beautysuppliers_store-goods beautyroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
43 beautysuppliers.org.store-items 158.69.7.137 3376 beautysuppliers_store-items beautyroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRx
44 beautysuppliers.org.store-products 158.69.7.137 3376 beautysuppliers_store-products beautyroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRh
45 totalhill.com.shop-details 54.39.154.57 3386 totalhill_shop-details totalroot SktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRt
46 totalhill.com.shop-items 54.39.154.57 3386 totalhill_shop-items totalroot QktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
47 totalhill.com.shop-products 54.39.154.57 3386 totalhill_shop-products totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
48 totalhill.com.store-products 54.39.154.57 3396 totalhill_store-products totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
49 knitlover.com 178.32.50.7 3306 knitlover knitroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
50 totalhill.com.hot-products 54.39.154.57 3336 totalhill-hot-products totalroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
51 totalhill.com.store-details 54.39.154.57 3396 totalhill_store-details totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
52 totalhill.com.store-items 54.39.154.57 3396 totalhill_store-items totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
53 totalhill.com.ishop-details 54.39.154.57 3316 ishop-details totalroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRt
54 totalhill.com.ishop-goods 54.39.154.57 3316 ishop-goods totalroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
55 totalhill.com.ishop-items 54.39.154.57 3316 ishop-items totalroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
56 totalhill.com.ishop-itm 54.39.154.57 3316 ishop-itm totalroot R0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
57 totalhill.com.ishop-product 54.39.154.57 3316 ishop-product totalroot UEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
58 totalhill.com.ishop-products 54.39.154.57 3316 ishop-products totalroot UktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRq
59 beautysuppliers.org.ishop-itm 158.69.7.137 3316 ishop-itm beautyroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
60 beautysuppliers.org.estore-goods 158.69.7.137 3376 estore-goods beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR4
61 totalhill.com.eshop 54.39.154.57 3366 eshop totalroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
62 beautysuppliers.org.emarket 158.69.7.137 3306 emarket beautyroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
63 totalhill.com.kstore 54.39.154.57 3396 kstore totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
64 beautysuppliers.org.eshop 158.69.7.137 3306 eshop beautyroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
65 beautysuppliers.org.fstore 158.69.7.137 3316 fstore beautyroot QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRi
66 beautysuppliers.org.estore-items 158.69.7.137 3376 estore-items beautyroot SktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
67 beautysuppliers.org.estore-products 158.69.7.137 3376 estore-products beautyroot SktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
68 beautysuppliers.org.fshop 158.69.7.137 3306 fshop beautyroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
69 totalhill.com.ashop 54.39.154.57 3366 ashop totalroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
70 totalhill.com.dshop 54.39.154.57 3366 dshop totalroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
71 totalhill.com.kshop 54.39.154.57 3396 kshop totalroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRi
72 totalhill.com.fstore 54.39.154.57 3316 fstore totalroot SEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
73 totalhill.com.fshop 54.39.154.57 3366 fshop totalroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :