Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Thông tin các DB đang có trên hệ thống Bảng DB

ID Store Name Hosting DB Name DB User DB Pass Xoá
1 oceanselling.com.health-and-household 51.81.236.99 oceanselling_health woodaintech WTEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVGk=
2 oceanselling.com.beauty-and-personal-care 51.81.236.99 oceanselling_beauty woodaintech QzEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVGw=
3 oceanselling.com.beauty 51.81.236.97 oceanselling_beauty woodaintech UDEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVGI=
4 oceanselling.com.personal-care 51.81.236.97 oceanselling_personal_care woodaintech RTEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVHc=
5 oceanselling.com.baby-child-care 51.81.236.98 oceanselling_baby_child_care woodaintech RDEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVHE=
6 oceanselling.com.household-supplies 51.81.236.98 oceanselling_household_supplies woodaintech RTEodUs/JmtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVHA=
7 oceanselling.com.groceries 51.81.236.99 oceanselling_groceries oceanselling_grocerieswoo WGtScVZMTTlSRVFpcylzWXppVGQ=
8 oceanselling.com oceanselling.com oceansel_db woodaintech REozNDk3KiYqKGxramxrUDc4dw==
9 toyskids.org 51.81.226.55 toyskids_database root RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
10 jessedesigner.com 51.254.71.143 jessedesigner_dbold jessroot R1BodW9uZ1BoYW0zMTQxJCRh
11 jessedesigner.com.gourmet-food 51.254.71.143 jessedesigner_gourmet-food jessroot UlBodW9uZ1BoYW0zMTQxJCRo
12 jessedesigner.com.grocery-gourmet-food 51.254.71.143 jessedesigner_grocery-gourmet-food jessroot QlBodW9uZ1BoYW0zMTQxJCRl
13 jessedesigner.com.orthers 51.254.71.143 jessedesigner_jessedes_orthers jessroot SlBodW9uZ1BoYW0zMTQxJCRr
14 jessedesigner.com.groceries 51.254.71.143 jessedesigner_jessedes_groceries jessroot WlBodW9uZ1BoYW0zMTQxJCR1
15 seniorrain.com.beauty 51.81.236.99 seniorrain_beauty seniorrainroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
16 seniorrain.com 51.81.236.99 seniorrain_tmp seniorrainroot SktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRz
17 seniorrain.com.beauty-products 51.81.236.99 seniorrain_beauty-products seniorrainroot UktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
18 seniorrain.com.groceries 51.81.236.99 seniorrain_groceries seniorrainroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2
19 seniorrain.com.hair-care 51.81.236.99 seniorrain_haircare seniorrainroot WEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
20 seniorrain.com.hair-care-products 51.81.236.99 seniorrain_hair-care-products seniorrainroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
21 seniorrain.com.makeup 51.81.236.99 seniorrain_makeup seniorrainroot VEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRz
22 seniorrain.com.makeup-products 51.81.236.99 seniorrain_makeup-products seniorrainroot QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
23 seniorrain.com.personal-care 51.81.236.99 seniorrain_personal-care seniorrainroot QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
24 seniorrain.com.personal-care-products 51.81.236.99 seniorrain_personal-care-products seniorrainroot TUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
25 seniorrain.com.skin-care 51.81.236.99 seniorrain_skincare seniorrainroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
26 seniorrain.com.skin-care-products 51.81.236.99 seniorrain_skin-care-products seniorrainroot WktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
27 seniorrain.com.tools-accessories 51.81.236.99 seniorrain_tools seniorrainroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
28 toysstory.net 162.19.190.57 toysstory_db toysstoryroot VEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
29 toysstory.net.baby 162.19.190.57 toysstory_baby toysstoryroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
30 toysstory.net.education 162.19.190.57 toysstory_education toysstoryroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
31 toysstory.net.kids 162.19.190.57 toysstory_kids toysstoryroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2
32 toysstory.net.orthers 162.19.190.57 toysstory_orthers toysstoryroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
33 toysstory.net.puzzles 162.19.190.57 toysstory_puzzles toysstoryroot U0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
34 largemart.net 91.121.218.139 largemart_db largeroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
35 largemart.net.groceries 91.121.218.139 largemart_groceries largeroot VEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRi
36 largemart.net.grocery-gourmet-food 91.121.218.139 largemart_grocery-gourmet-food largeroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR3
37 largemart.net.home-kitchen 91.121.218.139 largemart_home-kitchen largeroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
38 largemart.net.kids-home 91.121.218.139 largemart_kids-home largeroot UEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR3
39 largemart.net.kitchen-dining 91.121.218.139 largemart_kitchen-dining largeroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRo
40 largemart.net.pet-supplies 91.121.218.139 largemart_pet_supplies largeroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR3
41 largemart.net.food 91.121.218.139 largemart_food largeroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
42 largemart.net.foods 91.121.218.139 largemart_foods largeroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
43 largemart.net.gourmet-food 91.121.218.139 largemart_gourmet-food largeroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRp
44 beautysuppliers.org 178.32.46.248 beautysuppliers_db beautyroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
45 shinsmarts.com 51.79.41.127 shinsmarts_db shinall WEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRx
46 toysstory.net.toy-and-game 162.19.190.57 toysstory_toy-and-game toysstoryroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
47 toysstory.net.toys-and-games 162.19.190.57 toysstory_toys-and-games toysstoryroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
48 velvetygifts.com 51.81.182.155 velvetygifts_db velvetygiftsroot S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
49 epicangelart.com.gourmet-foods 91.134.206.197 epicangelart_gourmet-foods epicroot WUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR1
50 epicangelart.com 91.134.206.197 epicangelart_db3 epicroot U0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
51 dorothyshops.com 15.204.2.196 dorothyshops_db dorothyroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
52 largemart.net.food-product 91.121.218.139 largemart_food-product largeroot SktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
53 largemart.net.food-products 91.121.218.139 largemart_food-products largeroot QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
54 seniorrain.com.sen-beauty 51.81.236.99 seniorrain_sen-beauty seniorrainroot WUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR6
55 seniorrain.com.sens-beauty 51.81.236.99 seniorrain_sens-beauty seniorrainroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
56 shinsmarts.com.makeup-product 51.79.41.127 shinsmarts_makeup-product shinall RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRi
57 shinsmarts.com.makeup-products 51.79.41.127 shinsmarts_makeup-products shinall TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRx
58 epicangelart.com.food-product 91.134.206.197 epicangelart_food-product epicroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
59 epicangelart.com.food-products 91.134.206.197 epicangelart_food-products epicroot WEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR5
60 beautysuppliers.org.beauty-product 178.32.43.223 beautysuppliers_beauty-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
61 beautysuppliers.org.beauty-products 178.32.43.223 beautysuppliers_beauty-products beautyroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
62 epicangelart.com.foods-product 91.134.206.197 epicangelart_foods-product epicroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR4
63 epicangelart.com.foods-products 91.134.206.197 epicangelart_foods-products epicroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
64 epicangelart.com.gourmet-food-product 91.134.206.197 epicangelart_gourmet-food-product epicroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRz
65 epicangelart.com.gourmet-food-products 91.134.206.197 epicangelart_gourmet-food-products epicroot WktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
66 largemart.net.home-product 91.121.218.139 largemart_home-product largeroot T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDR0
67 largemart.net.home-products 91.121.218.139 largemart_home-products largeroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
68 largemart.net.kitchen-product 91.121.218.139 largemart_kitchen-product largeroot Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRp
69 largemart.net.kitchen-products 91.121.218.139 largemart_kitchen-products largeroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
70 shinsmarts.com.beauty-product 51.79.41.127 shinsmarts_beauty-product shinall T0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRt
71 shinsmarts.com.beauty-products 51.79.41.127 shinsmarts_beauty-products shinall QUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
72 shinsmarts.com.make-up-product 51.79.41.127 shinsmarts_make-up-product shinall R0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
73 shinsmarts.com.make-up-products 51.79.41.127 shinsmarts_make-up-products shinall Q0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
74 toysstory.net.toy-product 162.19.190.57 toysstory_toy-product toysstoryroot RUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDR2
75 toysstory.net.toy-products 162.19.190.57 toysstory_toy-products toysstoryroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
76 toysstory.net.toys-product 162.19.190.57 toysstory_toys-product toysstoryroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
77 toysstory.net.toys-products 162.19.190.57 toysstory_toys-products toysstoryroot WktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRq
78 shinsmarts.com.cosmetic-product 51.79.41.127 shinsmarts_cosmetic-product shinall S0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
79 shinsmarts.com.cosmetic-products 51.79.41.127 shinsmarts_cosmetic-products shinall RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDR4
80 shinsmarts.com.cosmetics-product 51.79.41.127 shinsmarts_cosmetics-product shinall VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
81 shinsmarts.com.cosmetics-products 51.79.41.127 shinsmarts_cosmetics-products shinall UktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRl
82 toysstory.net.children-game 162.19.190.57 toysstory_children-game toysstoryroot V0tKMjMqMzQyayUzMjRqaDRn
83 toysstory.net.children-games 162.19.190.57 toysstory_children-games toysstoryroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRq
84 toysstory.net.children-toy 162.19.190.57 toysstory_children-toy toysstoryroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
85 toysstory.net.children-toys 162.19.190.57 toysstory_children-toys toysstoryroot VUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
86 epicangelart.com.pet-product 91.134.206.197 epicangelart_pet-product epicroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRp
87 epicangelart.com.pet-products 91.134.206.197 epicangelart_pet-products epicroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRv
88 epicangelart.com.pets-product 91.134.206.197 epicangelart_pets-product epicroot UEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
89 epicangelart.com.pets-products 91.134.206.197 epicangelart_pets-products epicroot REtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
90 jivefashion.com 151.80.244.205 jivefashion_db jivefashionroot TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRi
91 jivefashion.com.clothing-accessories 151.80.244.205 jivefashion_clothing-accessories jivefashionroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
92 jivefashion.com.clothing-accessories-products 151.80.244.205 jivefashion_clothing-accessories-products jivefashionroot VktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRw
93 jivefashion.com.clothing-products 151.80.244.205 jivefashion_clothing-products jivefashionroot UUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRm
94 jivefashion.com.consumer-goods 151.80.244.205 jivefashion_consumer-goods jivefashionroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRu
95 jivefashion.com.costumes-accessories 151.80.244.205 jivefashion_costumes-accessories jivefashionroot RktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRk
96 jivefashion.com.costumes-accessories-products 151.80.244.205 jivefashion_costumes-accessories-products jivefashionroot TEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
97 beautysuppliers.org.cosmetic-product 178.32.46.248 beautysuppliers_cosmetic-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
98 beautysuppliers.org.makeup-product 178.32.46.248 beautysuppliers_makeup-product beautyroot SUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRr
99 beautysuppliers.org.other 178.32.46.248 beautysuppliers_other beautysuppliers_other WEtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRy
100 beautysuppliers.org.other4 178.32.46.248 beautysuppliers-other4_db beautysuppliers-other4_db TktKMjMqMzQyayUzMjRqaDRs
101 beautysuppliers.org.other5 178.32.46.248 beautysuppliers-other5_db beautysuppliers-other5_db WUtKMjMqMzQyayUzMjRqaDRj

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn

Cấp bậc :