Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Bảng tổng kết theo Stores ngày : 2023-11-21

Jobs hoàn thành trong: 293.211 ms
ID Store Name Orders Store Revenue Net PP Checkout Profit
1 beautysuppliers.org.ishop-itm 2 75.63 $ 71.7 $ 2.14 $ 73.49 $
2 75.63 $ 71.7 $ 2.14 $ 73.49 $

Bảng tổng kết theo Sellers ngày : 2023-11-21

ID Seller Order Store Revenue Checkout Profit

Bảng tổng kết theo Paypal ngày : 2023-11-21

>
ID Paypal VPS Order Store Revenue Net Paypal
1 [email protected] 2 75.63 $ 71.7 $ 2.14 $ 73.49 $
2 75.63 $ 71.7 $ 2.14 $ 73.49 $

Bảng tổng kết theo Amazon ngày : 2023-11-21

ID Amazon Account Order Succ Checkout

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn