Logo
Xin chào, S
Bảng điều khiển


Bảng tổng kết theo Stores ngày : 2023-01-29

Jobs hoàn thành trong: 414.2179 ms
ID Store Name Orders Store Revenue Net PP Checkout Profit
0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Bảng tổng kết theo Sellers ngày : 2023-01-29

ID Seller Order Store Revenue Checkout Profit

Bảng tổng kết theo Paypal ngày : 2023-01-29

>
ID Paypal VPS Order Store Revenue Net Paypal
0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Bảng tổng kết theo Amazon ngày : 2023-01-29

ID Amazon Account Order Succ Checkout

Thông tin tài khoản 0 Tin nhắn